top of page

את המחלקה לכלכלה ללימודי חשבונאות התחלנו לטפל מראשית דרכה.

 

השלב הראשון - מיתוג ללימודי תעודה לבעלי תואר אקדמאי. לאחר גיבוש האסטרטגיה בקרב הסטודנטים, החלטנו להעביר קו עיצובי עסקי נחשק ויוקרתי למקצוע החשבונאות.

 

השלב השני - מיתוג לתואר שני בחשבונאות. המחלקה פותחה במטרה להעניק כלים ישומיים הנדרשים מרואה חשבון בעידן המודרני - ניהול תיקי השקעות, תכנוני מס גלובליים, תקני הדיווח הבינלאומי IFRS

 

מהלכי שיווק: את רוב התקציב הפרסום לשנת הלימודים שנפתחה, בחרנו להתמקד באתרי האינטרנט ולמעט בעיתונות הכתובה בעוד שמכללות שונות השקיעו תקציבים לא מבוטלים בכל מדיה אפשרית.

bottom of page